2858

Alex Koenigsmark

Alex Koenigsmark (1944-2013) byl spisovatel. Zemřel 23. ledna 2013.