Přímá internetová demokracie

19. 1. 2021 / Jiří Skala

čas čtení 9 minut

Civilizace stojí na hraně evolučního předělu. Tak jako skupiny buněk kdysi dosáhly úrovně, kdy společně vytvořily mnohobuněčný organizmus, tak dnešní civilizace stvořily organizovaný celek, jehož záře je jasně patrná z vesmíru na odvrácené straně země.

Na civilizaci bude nutné stále více pohlížet jako na rodící se superorganismus. Internet se stane analogií nervové sítě, která propojí občany podobně, jako jsou propojeny neurony v mozku, zatímco stroje postupně nahradí práci svalů.

 21. století bude epochou velkých změn ve společnosti. Ocitáme se na prahu 4. průmyslové revoluce. Automatizace práce dosáhne takové úrovně, že začne postupně ničit zavedená pracovní odvětví. Majitelé výrobních prostředků (robotizované továrny) se poprvé v historii stanou i majiteli práce (kterou doposud vlastní dělníci). V těchto podmínkách se začne hroutit společnost založená na hromadění kapitálu jednotlivými ekonomickými subjekty.

O práci nepřijdou jen nekvalifikované profese. Umělá inteligence má potenciál nahradit i úředníky a lékaře. Nakonec dojde i na programátory, až se umělá inteligence naučí navrhovat vlastní software i hardware. Poslední profesí zůstane ta první (prostituce).

Společné sdílení kapitálu už nebude utopickou možností, stane se nutností. Aby bylo možné, bude mu muset předcházet sdílení moci, jak s daným kapitálem naložit.

Přímá internetová demokracie je logickým prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout.
Participativní rozpočet, systém internetových referend a crowdsourcing postupně nahradí neefektivní parlamentní systém a posunou společnost na vyšší úroveň.

Pravděpodobně to bude také jediná možnost, jak zabránit většinové populaci pádu do bezvýznamnosti až jejich práci nahradí stroje. Bez přímé politické moci disponuje současný občan pouze mocí peněz pocházejících z doposud existujících povolání. K těm ale ztratí přístup, protože nebudou schopni konkurovat strojům. A bez peněz ztratí přístup k jakýmkoliv výdobytkům civilizace.

V sázce je však více než jen důstojný život obyvatel.

Současný systém si nedokáže poradit s prudce se zhoršující ekologickou krizí. Pokud se planeta Země nemá proměnit v druhou Venuši, je nutné přejít na bezemisní technologie.

Současnému dění vládne ekonomika a ta postrádá dostatečné ekonomické stimuly tuto situaci řešit.

Volná ruka trhu dokáže z lidí a přírody vymačkat maximum, ale je prakticky slepá k negativním následkům svého počínání a není s to ochránit planetu ani občany.

Ke zvládnutí výzev 21. století bude zapotřebí přejít od ekonomického soupeření ke spolupráci.

Standardním prostředkem, jak toho dosáhnout jsou levicové liberální strany.

Levice v ČR je však prakticky mrtvá.

Jejím vrahem je do značné míry v jádru nedemokratické a hierarchické uspořádání stran.

V takovém prostředí málokdy kvete rovnost a uvědomělost. Špatné prostředky málokdy vedou ke správnému cíli.

Složité vztahy uvnitř stran způsobují, že se strana pro sebe samu stává důležitějším problémem než lidé, které zastupuje.

Životní podmínky vrcholového politika se liší od životních podmínek většiny pracujících, což vede k odtržení vládnoucí třídy od ovládané.

Koncept ovčák a stádo k uvědomělé společnosti nevede. Stádo nucené poslouchat povelům ovčáka se ze svých chyb neučí.

Přímá internetová demokracie může levici vzkřísit.

Je to systém, který se přímo ptá všech lidí, skutečný systém „zezdola“.

Je možnou cestou k vydobytí lepších životních podmínek. Cestou, které se současné levicové strany nedokázaly držet, a ztratili se.

Takto by mohla vypadat optimistická varianta:

FÁZE 1: NÁVRH A TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Zpočátku se bude jednat o jakési internetové referendum, kde se budou občané vyjadřovat k aktuálním problémům i k dlouhodobým otázkám.

Aby bylo zaručeno, že každý bude hlasovat pouze za sebe, bude se každý přihlašovat pod svým rodným číslem a heslem

Postupně se systém rozšíří na neustále rostoucí soubor otázek ohledně směřování země.

Otázky budou členěny na několik úrovní: pracoviště, obec, kraj, stát, Evropská unie, svět

Jejich množství postupně poroste v návaznosti na požadavky uživatelů a bude systematicky členěno do hierarchické, stromové struktury.

Součástí stránek bude participativní rozpočet

Občané si vyzkouší, jaké to je sestavovat vlastní rozpočet (ostatně kdo jiný je povolanější rozhodovat, jak naložit se společným kapitálem, než sami jeho tvůrci?).

Stránky by jim poskytovali potřebné informace v graficky přehledné formě o tom, jak se vyvíjel rozpočet v předchozích letech a o tom, kolik připadlo na který rezort.

Občané by si navrhli vlastní daňovou zátěž a systém by jim graficky zobrazil s jakou přibližnou částkou budou operovat v porovnání s minulostí. Tuto částku by pak rozdělovali mezi jednotlivé rezorty – stále by přitom měli na očích, jak byla tato částka distribuována dříve. Jednoduchý program by pak všechny návrhy zprůměroval a o schválení takto vygenerovaného rozpočtu by se poté hlasovalo.

Ve vzdálenější budoucnosti by to umožnilo vytvořit mnohem pružnější systém, protože rozpočet by bylo možné dolaďovat za chodu v závislosti na aktuální ekonomické situaci země

FÁZE 2: STÍNOVÁ VLÁDA LIDU

Rozvoj stránek postupně povede k zabezpečenému a auditovatelnému systému, který bude ve zjednodušené formě kopírovat legislativní proces.

Administrativa a rozvoj systému by mohl probíhat prostřednictvím crowdsourcingu (crowdfundingu).

V této fázi bude systém neustále upravován podle požadavků uživatelů i kritiků.

Pro občany přibude možnost „vykopávat“ vlastní referenda. Podle četnosti klíčových slov by se vybrala ta nejrelevantnější.

Zpětná vazba bude pocházet i od zahraničních sympatizantů, kteří se budou snažit systém rozšířit ve své zemi.

FÁZE 3: PŘÍMÝ POLITICKÝ VLIV

Pokud bude mít systém úspěch, bude vytvořena politická strana, která bude výsledky referend uvádět do politické praxe.

Nazvěme ji pracovně HLAS LIDU. Každý jeho zvolený poslanec bude nucen hlasovat podle předchozího výsledku internetového referenda.

FÁZE 4: SOCIALISMUS 2.0

Tato fáze začne v případě zisku nadpoloviční většiny hlasů pro Hlas lidu ve volbách. Výsledky referend se stanou závaznými.

V této fázi tak dojde ke sdílení moci a zodpovědnosti. Politikem se stane každý zaregistrovaný volič.

Stránky budou automaticky nabízet hodnocené odkazy na informace týkající se daného hlasování.

Vznikne komplexnější systém s prvky umělé inteligence.

Díky přímému vlivu na strukturu rozpočtu budou lidé motivováni platit vyšší daně.

Pravděpodobné bude přijetí základního příjmu a daně z práce robotů.

FÁZE 5: KOMUNISMUS 2.0

Kromě sdílení moci dojde i na postupné sdílení kapitálu.

Základní příjem bude plně pramenit z práce strojů.

Nadstandardní příjem bude pocházet z účasti v crowdsourcingových řešitelských týmech. Systém bude fungovat jako přístup k virtuálním zaměstnáním. Občané se budou moci jeho prostřednictvím účastnit rozličných projektů. Podle míry jejich zapojení a podle prospěšnosti a úspěšnosti projektu jim bude vypočítána odměna. Pokud na určitém projektu intelektuálně vyhoří, přenesou svoji pozornost jinam. Takový přístup zaručuje využití intelektuálního potenciálu každého, kdo má k dané problematice co říct.

Prostřednictvím referenda bude odhlasováno právo každého občana na bydlení. Umožní to bezplatné základní bydlení v aktivních betonových domech z 3D tiskáren.

Na bázi jednotných stránek přímé demokracie bude probíhat celoevropské a částečně celoplanetární (projekty na záchranu ekosystému) rozhodování.

FÁZE NULA: HLEDÁNÍ PRAKTIKŮ

Nejkritičtější fáze spočívající v hledání lidí ochotných a schopných vyzkoušet poněkud vágní teorii v praxi.

Motivací případným zájemcům nemusí být jen možnost ovlivnit chod dějin.

Z dlouhodobého hlediska může jít o jedny z nejnavštěvovanějších stránek, a to i ve světovém měřítku. Případný investor a realizátor tak může doufat v lukrativní zdroj příjmů z reklamy.

Jste zklamáni současnou levicovou politikou?

Jste disponováni kapacitami na rozjetí první fáze?

Nechtěli byste si vyzkoušet časem i významností neomezený sociální experiment

Pokud máte praxi s organizováním podobných projektů, napište mi na email: jiri_skala@email.cz1
Vytisknout
5236

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2021