Televize veřejné služby ovlivňuje nadcházející volby

27. 9. 2012 / Radim Hreha

čas čtení 14 minut

O liberálně pravicové orientaci drtivé většiny pracovníků zpravodajství veřejnoprávní, tedy České televize pochybuje dnes už málokdo. Nicméně je to každého osobní věc... Pokud ovšem svůj názor netransformuje do práce, ve které je názor zakázán zákonem.

Princip „zákazu názoru“ je nejen součástí etického kodexu ČT jako prováděcí podzákonné normy k zákonu o České televizi, nýbrž i základním atributem kvalitní žurnalistiky (myšleno zpravodajství – „news“) a základním atributem nezávislosti média, na jehož provoz solidárně přispívají (až na výjimky) všichni občané nemalým finančním poplatkem – bez rozdílu politického přesvědčení.

Je proto nepochopitelné a skandální, že ve vysílání pořadu Studio 6 České televize proběhla jakási demonstrace projevů nespokojenosti a neskrývané nevole pracovníků veřejnoprávní televize nad názory respondentů výzkumu veřejného mínění, který zadala a platila sama ČT.

Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce ČT v rámci „listování v tisku“ ve Studiu 6 k prognóze vítězství KSČM v krajských volbách Libereckého kraje uvedl:

„Což je pro mne obzvlášť bolestné, protože pocházím z Liberce a své spoluobčany opravdu za to nemám rád, že by volili tolik komunistů. A všichni víme, jak to bylo po válce a kdo se stěhoval do Liberce a jací lidé tam postupně vyrůstali. No každopádně komunisté by tam vedli o 19,2 % a mohli by vyhrát volby, ale jak je vidět z té struktury, tak by asi nesestavili koalici. Nicméně mapa nám postupně červená – jak naznačují Hospodářky a nevím, uvidíme v těch krajských volbách, jak to dopadne. Každopádně se zdá, že komunisté budou posilovat.“

Záznam pořadu Studio 6 ZDE

Tolik šéf kulturní redakce ČT, který na obrazovce četl zprávu z tisku (Hospodářských novin – jako neplacený product placement produktu soukromého vydavatelství a skrytou reklamu jeho obchodní značky) o předvolebním průzkumu ČT bez povinných disclaimerů a informací, které pro obrazovku ČT předepisuje článek II Pravidel předvolebního vysílání ČT, aby tuto zprávu hned v další větě komentoval způsobem diskriminujícím a urážejícím nejen sociální skupinu respondentů výzkumu ČT – voličů KSČM, ale i nemalou část občanů Liberecka.

Moderátorka Daniela Písařovicová ani slůvkem nezdůraznila, že vedoucí kulturní redakce ČT nemá právo na názor (komentář), jestliže přináší ZPRÁVU (z tisku – tedy čte cizí informaci, i když jde o „informaci o informaci“).

Jednalo se pouze a jen o osobní názor Petra Fischera, který si může vedoucí kulturní redakce ČT dovolit říkat v kantýně, ale ne na obrazovce, nebo o názor České televize jako instituce, jestliže ho říkal jeden z jejich vedoucích pracovníků? To je klíčová otázka, která by měla zajímat generálního ředitele ČT, jako osobu odpovědnou k vydávání stanovisek ČT.

Proč navíc komentuje politické aktuality z tisku vedoucí pracovník kulturní redakce České televize a ne v politice se orientující politický komentátor, je druhá otázka, která by měla zajímat ředitele zpravodajství ČT.

Obě otázky by měly zajímat i Radu ČT, jejíž povinností je dbát na dodržování Kodexu a zákona o ČT.

Fischer se svým komentářem, od kterého se měla Písařovicová okamžitě distancovat, dopustil v zjevné a úmyslné snaze ovlivňovat voliče s cílem nevolit kandidáty KSČM, porušení Pravidla předvolebního vysílání, Kodexu České televize a zákona o České televizi. V neposlední řadě urazil všechny obyvatele Libereckého kraje, jejichž předci, resp. oni sami se po válce do tohoto kraje přistěhovali, čímž zcela jistě nepřispěl k vzájemnému porozumění, toleranci a soudržnosti věkově, etnicky i názorově pluralitní společnosti Libereckého kraje.

V tuto dobu navíc platí Pravidla předvolebního vysílání, které detailně upravují chování pracovníků ČT k politickým tématům před nadcházejícími volbami. Nijak neoponovaný a ze strany ČT nekomentovaný výrok porušil i tato Pravidla.

Jaké důsledky z tak skandálního znevážení voličů a koncesionářů – obyvatel Libereckého kraje vyvodí Rada ČT a následně vedení České televize, uvidíme. Na jednání vedoucího kulturní reakce ČT a nekonání moderátorky redakce zpravodajství podávám proto stížnost pro porušení Pravidel předvolebního vysílání, Kodexu České televize a zákona o České televizi.

Zákon o České televizi v § 2 odst. 2 říká, že

hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

  • poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
  • přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
  • vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.

Zákon o České televizi navíc předjímá přijetí Kodexu, který má stanovit zásady naplňování veřejné služby v celém spektru činností České televize, závazné pro všechny její pracovníky a spolupracovníky. Zákon určuje, že se porušení Kodexu kvalifikuje jako porušení pracovní kázně podle zvláštního právního předpisu, zákoníku práce. ...

Zákon o České televizi ZDE

Kodex České televize je základní normou chování všech zaměstnanců ČT a smluvních spolupracovníků. Tedy i hostů a odborníků v televizních diskuzích, kteří dostávají za své vystoupení honorář. Jeho „Preambule“ připomíná, že

jednotícím motivem formulace následujících zásad a pravidel se stal záměr přispět k rozvoji veřejné služby, kterou poskytuje Česká televize. Kodex má sloužit nejenom jako vodítko pro správné rozhodování při řešení konkrétních otázek a problémů televizního vysílání, ale současně představuje závazek kvality daný divákům a veřejnosti. ... Česká televize především...odráží rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání ve společnosti s cílem napomáhat vzájemnému porozumění a toleranci a podporovat soudržnost mnohonárodní a multikulturní společnosti.

... Česká televize si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. ... Pracovníci, kteří se podílejí na vysílání veřejné služby, musejí splňovat vedle odborných požadavků také požadavky mravní. Odpovědnost jedinců, kteří oslovují statisíce lidí, je mimořádná i tím, že je stvrzována v nepřetržitém procesu a za všech objektivních i subjektivních okolností.

Kodex ČT Preambule a výklad pojmů ZDE

Článek 1 Kodexu dává diváka – občana, plátce koncesionářských poplatků, na první místo zájmu ČT.

1.7 Česká televize nesmí zasahovat do osobnostních práv diváků, zejména je nepřípustné uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu.

Kodex ČT Čl. 1 Divák – občan na prvním místě ZDE

O etice vysílání informací ve zpravodajství a aktuální publicistice televize veřejné služby pojednává Čl. 5 jejího Kodexu.

5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

5.7 Česká televize striktně rozlišuje mezi zprávou a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí skutkové tvrzení informující o určitém ději nebo stavu. Zpráva také zpravidla obsahuje informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Oproti zprávě vyjadřuje hodnotící soud názory, postoje nebo pocity. Česká televize musí dokázat pro diváky jednoznačnou formou oddělit zprávu od hodnotícího soudu, zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora. Rovněž není dovoleno vydávat pouhé domněnky za zprávy.

5.10 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Českou televizi nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, kterými má být hodnocení odůvodněno. ....

5.14 Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor.

Kodex ČT Čl. 5 Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice ZDE

K roli moderátora se vrací článek 6.

6.1 Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných v diskusi nezastoupených argumentů.

6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

Kodex ČT Čl. 6 Diskusní pořady a pluralita ZDE

Článek 13 zakazuje diskriminaci.

13.1 Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat představy, že lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině mají pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Česká televize je povinna zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich příslušníků.

13.2 Česká televize nebude kohokoliv při svém provozu nebo v programu diskriminovat, zejména z důvodů pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, národnosti, etnické příslušnosti, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině.

Kodex ČT Čl. 13 Zákaz diskriminace ZDE

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev v roce 2012 říkají, že

Česká televize jakožto provozovatel televizního vysílání ze zákona, který poskytuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání, věnuje ve svých programech zvláštní pozornost období před volbami do Senátu PČR a před volbami do krajských zastupitelstev v roce 2012. Česká televize je zdrojem informací, přispívá k vytváření prostoru svobody slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie. Respektuje ústavní princip volné soutěže politických stran (čl. 5 Ústavy ČR) a princip svobodné soutěže politických sil (čl. 22 Ústavy).

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize ZDE

V článku II, bodu 5 Pravidel se praví:

Zveřejňovat výsledky předvolebních výzkumů v jiných pořadech než zpravodajských a politicko-publicistických lze jen s předchozím souhlasem ředitele zpravodajství.

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize ZDE

Je tedy nutné předpokládat, že pořad Studio 6 se stal pořadem politicko-publicistickým a platí pro něj pravidla dle článku 5 a 6 Kodexu. Odpovědnost za to nese ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal – ať už souhlas dal nebo nedal.

Bod III. 2 Pravidel říká, že

Editoři a dramaturgové důsledně dbají o to, aby bylo vyvážené téma pořadu a rovněž i hosté v jednotlivých pořadech a aby byl vytvořen prostor pro oponentní stanoviska.

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize ZDE

Pokud není oponent přítomen, dle bodů 6.5 a 6.1 Kodexu jej měl zastoupit moderátor / redaktor v roli „kvalifikovaného oponenta“. Nestalo se. Moderátorem v tu chvíli byla Daniela Písařovicová.

Do politické plurality České republiky roku 2012 patří Komunistická strana Čech a Moravy, zcela legitimně i zcela legálně jako řádně registrovaná demokratická politická strana, která po uplynulých skoro 20 let od svého vzniku neporušuje zákony ČR a soulad jejíchž stanov a činnosti osvědčilo ministerstvo vnitra. Naprosto legitimní občanský postoj je v roce 2012 tuto stranu a její politiky volit (nebo nevolit – dle libosti a zcela soukromého názoru každého voliče). Z toho ovšem také vyplývá, že volič této strany nesmí být nikým a nijak strašen, urážen, ponižován, vysmíván či jinak diskriminován. Stejně jako žádný občan – včetně občanů Liberecka.

V České televizi i kdekoliv jinde na veřejnosti smí zaznít od pracovníka ČT či jím před kameru pozvaného odborného spolupracovníka pouze názor – hodnotící soud, který je prezentován čestně a bez klamavé manipulace s fakty a jako takový respektuje závazná pravidla, Kodex a zákony ČR, včetně zákona o ČT.

Jen takový názor přispívá k právnímu vědomí nás všech a dělá veřejné službě čest.

Autor, novinář, byl vedoucím sekretariátu generálního ředitele České televize a generálním ředitelem Slovenské televize.

0
Vytisknout
12541

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2012