Správa železnic prosazuje plošné kácení podél tratí. Podle soudu je nezákonné

3. 2. 2020

tisková zpráva Arniky

V době, kdy svět vysazuje stromy, aby zpomalil globální oteplování, je Česká republika chce kácet!!

PRAHA – Plošné kácení dřevin kolem železnic od poloviny ledna umožňuje novela o drahách bez ohledu na to, zda skutečně hrozí pád do dráhy[i]. Jednostranný přístup ke kácení vyplývá i z metodiky Správy železnic[ii]. Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu však plošné kácení stromů z preventivních důvodů označil jako nezákonné[iii]. Ministerstvo životního prostředí teď musí vydat jasné pokyny svým úředníkům, jak ke kácení přistupovat, aby zdravé stromy zůstaly zachovány i v okolí drah.

Dopis ministrovi životního prostředí od Nadace Partnerství, Arniky a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu je přílohou této tiskové zprávy.

 

„Stromy jsou naší nejúčinnější klimatizací a před jednostranně vynuceným plošným kácením, bychom je měli chránit. Ke kácení vzrostlé zeleně podél tratí musíme přistupovat s rozmyslem, až po vyhodnocení skutečného stavu jednotlivých stromů v konkrétní lokalitě. Zákon o ochraně přírody a krajiny dává železničářům jednoduché nástroje. Stačí je využívat, což se zatím bohužel neděje[iv],“ upozorňuje Marcela Klemensová z Arniky. 

Podle novely zákona o drahách účinné od 15. ledna 2020 ohrožují bezpečnost dráhy dřeviny nebo jejich větve, pokud by jen teoreticky mohly dopadnout na koleje. Provozovatel dráhy má zároveň právo takové dřeviny odstraňovat a může k tomu vyzvat i majitele pozemků v okolí dráhy. 

Podle Nejvyššího správního soudu však nelze v okolí železnice odstraňovat stromy jen proto, že jsou v „dopadové vzdálenosti“ od kolejí. Provozovatel drah musí nejdříve zjistit u konkrétních stromů, zda hrozí nebezpečí pádu stromu nebo větví. Nestačí jen hypotetická možnost, že určitý strom by při pádu mohl zasáhnout dráhu, třebaže aktuálnímu nebezpečí pádu tohoto stromu nic nenasvědčuje. 

Na změnách legislativy v neprospěch stromů má svůj podíl Ministerstvo životního prostředí. Zároveň je jedním ze spoluiniciátorů Sázíme budoucnost[v]. Vždyť jsou to právě vzrostlé stromy, které jsou pro ochranu před negativními dopady klimatické změny nejcennější. 

Proto spolky Arnika a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu s Nadací Partnerství  vyzvaly ministra životního prostředí, aby využil svých kompetencí a co nejrychleji podnikl kroky, které bezdůvodnému kácení stovek tisíc vzrostlých stromů zabrání. Úkolem ministerstva je nyní vytvoření jasného metodického pokynu pro státní úředníky svého rezortu, jak mají s ohledem na novou legislativu postupovat, aby vitální stromy zůstaly zachovány i v okolí drah.

 
Poznámky pro editory
 
[i] Zásadní text  novely zákona o drahách - nový §10, odst. 3: 

„Provozovatel dráhy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.“

 

[ii] Interní pokyn SŽDC - Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně:
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
 

Průjezdný průřez je obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje. Pohybem průjezdního průřezu ve směru podélné osy je nad kolejí vymezen volný prostor pro bezpečný  průjezd. 

Průjezdný průřez si tedy můžeme představit jako neviditelný tunel, jímž mohou vozidla volně projíždět. Vše okolo trati, tedy například budovy, nástupiště, návěstidla, stožáry, stromy a další, musí být jakoby za zdí pomyslného tunelu, a nic z nich nesmí přečnívat skrz jeho neviditelnou zeď do něj. 

 

Jak je definována dřevina určená k odstranění v interním Metodickém pokynu pro údržbu vyšší zeleně SŽDC, str. 5, Kapitola II Základní pojmy: 

11. Dřevinou určenou k odstranění se pro účely metodického pokynu rozumí dřevina takto

označená SŽDC, která ohrožuje provozování dráhy pro bezpečnou drážní dopravu. Takovou dřevinou je zejména dřevina, která

a) v případě svého pádu nebo pádu nadzemních částí (větví apod.) v důsledku nepříznivých

povětrnostních podmínek může způsobit ohrožení života či zdraví a vznik škody značného

rozsahu, nebo

b) svou podzemní nebo nadzemní částí narušuje železniční spodek nebo železniční svršek, nebo

c) negativně ovlivňuje

rozhledové poměry na železniční dopravní cestě včetně viditelnosti návěstí a rozhledových

poměrů na přejezdech, trakční či nadzemní spojovací vedení nebo zasahuje do evidenčního prostoru dle SŽDC (ČD) S65 (průjezdný průřez), případně volného schůdného manipulačního prostoru.

 

[iii] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 18.12.2019

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0299_1As__1900042S_20191218100628.pdf

 
[iv] TZ Arniky z 11.9. 2019 Zmizí kolem železnic zbytečně statisíce stromů? Poslanci projednají katastrofální novelu zákona o drahách: https://arnika.org/zmizi-kolem-zeleznic-zbytecne-statisice-stromu-poslanci-projednaji-katastrofalni-novelu-zakona-o-drahach

TZ Arniky z 19.2.2015 Zástupce strojvůdců se sešel s Arnikou, společně hledají řešení v problému kácení okolo tratí:  https://arnika.org/zastupce-strojvudcu-se-sesel-s-arnikou-spolecne-hledaji-reseni-v-problemu-kaceni-okolo-trati 

TZ Arniky z 10.12.2014 Obstrukce, vědomé porušování zákona a desetitisíce privátním právníkům. Hlavně, aby mohli kácet: https://arnika.org/obstrukce-vedome-porusovani-zakona-a-desetitisice-privatnim-pravnikum-hlavne-aby-mohli-kacet

 

[v] Iniciativa Sázíme budoucnost

https://www.sazimebudoucnost.cz/


Ing. Jiří Kaňa
Arnika │ Tiskový mluvčí
Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7
+420 606 727 942 │ jiri.kana@arnika.org
Chráníme naše životní prostředí │ www.arnika.org


=


_______________________________________________
Vsetisk-l mailing list
Vsetisk-l@list.ecn.cz
https://list.ecn.cz/mailman/listinfo/vsetisk-l
0
Vytisknout
3330

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2020