Proč ta vedení vvn pořád padají?

6. 8. 2022 / Oldřich Maděra

čas čtení 17 minut
Proč pořád ta vedení padají? Odpověď je velmi jednoduchá, protože jsou špatně založena.

Proč ta vedení vvn pořád padají? Celá řada pátečních českých (bulvárních) novin uveřejnila článek o pádu vedení vvn na dálnici D1 nedaleko Velkých Popovic dne 5.8.22 v asi 20:30. Vyšlo to například na iDnes, Novinkách a Blesku.

Je to již několikátý rozsáhlý pád vedení ČEZu a ČEPSu. Jako obvykle jsme se to dověděli z novin, ale na webové stránce ČEZ Distribuce o tom není ani slovo. ČEZ k tomu měl vydat nějako zprávu, což jako obvykle neučinil. Velkopanské chování ČEZu je veřejnosti dobře známo. V tomto informačním vakuu si tedy dovoluji uvést pro technickou veřejnost alespoň základní data, která lze vyčíst z obrázků uvedených v mnoha novinách.

Jedná se zřejmě o dvojité vedení vvn 110 kV č. 1947 a 1948 mezi rozvodnami Stránčice a Benešov. Je to součást dlouhého vedení mezi uzlovými rozvodnami 400/110kV Čechy střed (u Čelákovic) a Elektrárna Chvaletice.
Celá situace je vidět na výřezu z mapy přenosové soustavy z roku 2009 zveřejněné někde na webu ČEPS. Dnes jsem ji bohužel již nenašel. Vedení 110 kV jsou černá, vedení 220 kV zelená a 400 kV červená.

Tuto mapu také dnes nikde nenejdete. Zmizela. Je to jedno z tajemství pana Beneše, o kterém se nesmí mluvit. Musíme na něj však všichni povinně přispívat (a ne málo).Obrázek 1 - Výřez z mapy přenosové a distribuční soustavy ČEPS / ČEZ.

To vedení lze pak lehce vysledovat na následující mapě. Kdo bude mít zájem, tak dojde po vedení jak do Benešova, tak na druhé straně i do rozvodny Čechy střed. Hledal jsem dále meteorologické stanice v okolí vedení. Našel jsem jich šest. Bohužel, ta která je nejblíže (Průhonice), dostala zásah bleskem a data z ní nejsou dostupná. Nicméně fronta prošla všemi dalšími stanicemi, které ukazují maximální rychlost větru v poryvech viz následující tabulka:

Meteostanice

Maximální poryv větru [m/s]

Maximální poryv větru [km/hod]

Dobřichovice

7,5

27

Praha - Kbely

4,5

16,2

Praha - Libuš

4,5

16,2

Mrzky

6,3

22,7

Ondřejov

9,8

35,3

Vavřinec, Žíšov

7,3

26,3

Na žádné z těchto meteostanic tedy nepřekročila hodnota maximální rychlosti poryvu větru ani 36 km/hod.

Pokud se podíváme do ČSN EN 50341-1 ed.2, ale i všech předchozích ČSN zhruba od roku 1960, tak zjistíme, že vedení by mělo vydržet maximální rychlost větru v dané oblasti po dobu jeho životnosti. Vedení se od roku 1960 stavějí na životnost 50 let a více.

Za svou praxi jsem viděl desítky větrových map ČR. Za velmi dobrý kompromis považuji mapu vypracovanou na základě měření Českého hydrometeoroligického ústavu z roku 2006, kterou jsem měl kdesi uloženu, ale dnes ji již na Internetu nemohu dohledat.

Zde je další český nešvar. Státem stoprocentně placená rozpočtová organizace za ty miliony ročně zkonzumované ze státního rozpočtu není schopna zveřejnit ani naprosto primitivní věc, jako je například větrová mapa ČR. Ona ji asi považuje za své tajemství! Navrhuji ročně této tajnůstkářské organizaci snižovat rozpočet o 10% tak dlouho, až tu mapu zase zveřejní.


Obrázek 2 – Výřez z mapy větrných oblastí (ČHMÚ 2006)


To spadlé vedení by tedy mělo vydržet rychlost větru 25 m/s (90 km/h) jako absolutní minimum a navíc ještě v kombinaci s námrazou. Dříve jsme se učili, že vedení je vhodné navrhovat na rychlost větru asi 28 m/s, t.j. asi na 100 km/hod. S globální oteplováním se ta situace bude samozřejmě dále zhoršovata podle mého názrou 100 km/hod nebude ani zdaleka stačit.

Vloni jsem na BL psal o pádu vedení u Břeclavi a Temelína. To byla vedení ČEPSu, ale rychlost větru i tam nepřekročila maximální hodnotu uvedenou v ČSN EN 50341-1 a v následných verzích.

Proč tedy pořád ta vedení padají? Odpověď je velmi jednoduchá, protože jsou špatně založena.

Jsou v drtivé většině založena na plošných základech z nearmovaného betonu, tedy betonu bez příslušné ocelové armatury. Ten plošný základ dlouhodobě sedá ve směru převažujícího větru.

Musíme si uvědomit, jak obrovská plocha vodičů a vlastního stožáru je dlouhodobě vystavena převažujícímu větru. Navíc kolem vodičů i kolem příček stožáru vznikají turbulence, které tuto plochu ještě zvětšují, a to enormně, zejména při vyšších rychlostech větru.

Dále musíme připočítat další zvětšení této plochy v době námrazy. V dané oblasti o 10 mm nad každou hranu. Ty štíhlé ocelové konstrukce jsou extrémně citlivé na vyosení sil mimo svislou osu. To se postupně zvětšuje tak dlouho, až se konstrukce zbortí.

Máme evidováno více než 100 fotografíí zborcených konstrukcí a všechny vypadají podobně.

Konstrukce se zbortí velmi často v místě kde přechází z dřík z postupného úkosu do části s konstatní šířkou. V tom místě je při stranovém vychýlení konstrukce nejvyšší namáhání. Tam se konstrukce obvykle doslova zlomí. Někdy její horní část i odpadne. To se dnes stalo u jednoho ze stožárů.

Pak se tedy nedivme, že ta vedení padají jako hrušky. Normálně, pokud to vedení zrovna nespadne na dálnici, tak se to veřejnost vůbec nedozví. Pouze paní mluvčí ČEZu uvede, kolik domácností je zase bez proudou, a to je vše.

Pak přijedou montážní firmy, postaví smrtelně nebezpečný by-pass, za nějakou dobu vedení opraví, vyinkasují od ČEZu několik (desítek) miliónů korun a jede se dál, do další bouřky. Firmy se občerství teplou krví daňových poplatníků, ČEZ dostane nějaké ty prebendy, něco ukápne i politickým stranám a tak proč bychom něco měnili?

Hlupák je u toho jen ten daňový poplatník. Ten to vše zaplatí. Hurá směrem k vysněnému cíli – 100 Kč za jednu kilovathodinu.

Proč se to vše děje? No protože to vedení ČEZu a ČEPSu po desítky let vyžaduje po všech svých dodavatelích, i když je to v příkrém rozporu se všemi normami ČSN od roku 1960, s ČSN EN 50341-1 (hlavní norma pro návrh vedení s napětím nad 1 kV) a hlavně s Eurokódy 1-7 (hlavní Evropské normy pro dimenzování všech staveb).

Je to dokonce v rozporu i s metodikami ČEZu, s jeho materiálovými standardy, s jeho podnikovou normou, se standardizační směrnicí a zejména je to v rozporu se zdravým selským rozumem.

Kdo je za to vše odpovědný? Celé vedení ČEZ Distribuce a potažmo i jeho matky, t.j. ČEZu, který tuto svou nezdárnou dceru má oficiálně dozorovat.

Kdo je nyní nejvyšší odpovědný úředník? Pan Daniel Beneš. On je nejen generálním ředitelem ČEZ, a.s., a předsedou jeho dozorčí rady, ale zároveň i předsedou dozorčí rady ČEZ Distribuce, a.s.

Pan Beneš to tedy nejen celé řídí, ale on to také (hned dvakrát) dozoruje. Pokud tedy budeme hledat někoho, kdo by to měl celé zaplatit a měl by za to vše být příkladně potrestán, tak nemůžeme jen obtížně najít někoho vhodnějšího.

Proč to vše tak dobře vím? No protože se s ČEZem soudím 11 let právě o tuto věc.

V roce 2010 mnou spoluvlastněná společnost vysoutěžila zakázku pro ČEZ Distribuci, a.s., na rekonstrukci několkika vedení vvn 110 kV. Náš statik navrhl hlubinné založení vedení na základech z armovaného betonu s mikropilotami do hloubky asi 11 m pod povrchem terénu.

Tento způsob hlubinného založení je nejen doporučeným způsobem založení pro vysoké štíhlé ocelové konstrukce stožárů vedení vvn podle základní kmenové normy ČSN EN 50341-1, ale i podle Eurokódů 1-7. Navíc je plně ve shodě s metodikami, standardizační směrnicí a s podnikovými normami ČEZ Distribuce, a.s.

Já jsem v té době byl v pozici generálního projektanta, který měl rozhodnout o dostatečně únosném a stabilním založení vedení na dobu jeho životnosti (50-70 let) v oblasti s kvartérním podložím z písků, spraší a štěrků. Po zvážení hodnocení více než 10 specialistů a hlavně pak dvou autorizovaných statiků, jsem se rozhodl, že schválím koncepci navrženou statikem a s výhodou využiji kových trubek mikropilot pro výborné uzemnění vedení. Za toto své rozhodnutí ručím celým svým majetkem do konce života a to zejména v případě, že se stane něco podobného tomu, co se stalo včera u Velkých Popovic na dálnici D1.

To se však asi nelíbilo skupině dodavatelů, kteří nebyli na tuto technologii připraveni, i když ta se již léta v ČR na zakládání vysokých štíhlých staveb používala a dále se používá. ČEZ obdržel po straně dopis od jednoho z realizátorů, kde jeho stavební technik doslova uvedl:

Technik stavby (bez ukončeného VŠ vzdělání) tedy po straně doporučuje investorovi, ať nerespektuje generálního projektanta, Autorizovaného inženýra ČKAIT, další dva Autorizované statiky ČKAIT, teoretického fyzika s kvalifikací PhD, stavebního inženýra, geodeta, geologa, specialistu na ocelové konstrukce, specilistu na uzemnění vedení, geologa, hydrologa, .... Tito lidé dosáhli nejvyšších vzdělání, kterých mohli v této zemi dosáhnout. Společně rozhodli na základě svých znalostí a odborných zkušeností o koncepci, kterou pak rozmetal jeden stavební technik s nedokončeným vzděláním! Vedoucí standardizace ČEZ na to k překvapení všech zúčastněných zareagoval takto:


A dále pak podrobněji:


Obrázek 3 – Prezentace našeho statika, kde srovnal plošné založení s hlubinným a zdůvodnil tak, proč se na danném geologickém podloží rozhodl pro hlubinné založení.

Reakce ČEZu byla opět překvapivá:


To se v podmínkách ČR samozřejmě rovná likvidaci firmy úzce specializované na projektování vedení vvn. Dostal jsem nabídku na koupi naší firmy, ale tu jsem nepřijal. Já jsem pak od toho projektu právoplatně odstoupil, předal jsem rozpracovanou dokumentaci ČEZu, on ji přijal sjednaným předávacím protokolem a nikdy ji nezaplatil jakož i další tři obdobné dokumentace, vše v ceně okolo 20 mil Kč. Podal jsem na ČEZ žalobu o úhradu rozpracované dokumentace. Soudíme se jedenáct let. Snesl jsem celkem asi 5 000 stran důkazů, že mám technicky pravdu.

Uvedu alespoň klíčové věty z posudků:

Obrázek 4 – Soudní znalec v oboru zakládání staveb nejprve uvedl základní kritéria pro návrh založení stavby

Obrázek 5 – Soudní znalec v oboru zakládání staveb pak dále říká, že výhodnější je založení hlubinné

Obrázek 6 – Soudní znalec v oboru zakládání staveb nakonec ještě dodává, že by nikoho nemělo ani napadnout budovat základy stožárů z prostého betonu (bez ocelové armatury)


ČEZ a jeho předchůdci v ČR zakládají dodnes velkou většinu stožárů na plošných základech z prostého betonu. Dělali to dnes a denně, dělají to i nyní a jak se zdá, tak to budou dělat i nadále, a to vše po dobu posledních cca 60 let.

Nutno říci, že ČEZ za dobu 11 let soudů s námi nebyl schopen dodložit posudek soudního znalce v oboru statika, kterým by obhájil jím navrženou a důsledně používanou koncepci plošných základů z prostého betonu s podkladovou kari sítí, což z pohledu tak obrovského základu s takovými silami, působí asi jako pletivo do králíkárny. Důsledky se velmi často dostavují. Základy sedají a praskají. Stožáry se lámou jako sirky a špatně uzemněná vedení zabíjejí dobytek ve velkém. ČEZ dodal pouze posudek na uzemnění vedení, který vypracoval specialista z oboru elektrické světlo, který mezitím již zemřel.

My jsme dodali jeden posudek na statiku základů (viz výše) a dále tři posudky na podporu naší verze hlubinného uzemnění. Soud se rozhodl pro revizní posudek. Nebyl v ČR schopen najít nikoho, kdo by vypracoval revizní znalecký posudek v oboru statika. Zadal proto revizní posudek Kriminalistickému ústavu Praha, který provedl alespoň posudek na uzemnění. Podle našeho názoru posudek vyzněl silně v náš prospěch. Uvedu z něj alespoň následující citáty.

Obrázek 7 – Soudní znalec v oboru elektrotechnika jednoznačně podpořil námi navrženou metodu uzemnění vedení vvn pomocí mikropilot


Obrázek 8 – Soudní znalec v oboru elektrotechnika odpověděl na dotaz soudu, že chyba v české verzi ČSN EN 50341-1 prakticky vylepšuje uzemnění všech stožárů vvn v ČR asi 4 – 14x.

Obrázek 9 – Soudní znalec v oboru elektrotechnika dále shledal, že pomocí mikropilot není nutné uzemnit všech 113 stožárů vedení (100%), ale jen 103 (91%)!

Myslel jsem si, že tyto argumenty uvedené ve znaleckých posudcích plně dostačují k obhájení námi navržené metody hlubinného založení stožárů pomocí blokových základů z armovaného betonu s mikropilotami a jejich kvalitního uzemnění. Hluboce jsem se mýlil.

Zde je prosím alespoň krátký výtah z rozsudku ve věci:


Omlouvám se Krajskému soudu v Ústí nad Labem, že jsem z důvodu omezeného prostoru pro tento článek z celkem sedmnácti-stránkového dokumentu rozsudku vytrhl podle mého názoru jen to podstatné, a to, proč nám soud neuvěřil, že námi navržená metoda založení stožárů je správná. Na omluvu uvádím, že z námi podaného odvolání v této věci uvedu také jen jednu stranu, ikdyž odvolání má celkem 27 stran.

Obrázek 10 – Jedna strana z odvolání naší společnosti ve věci

V odvolání jsem popsal jednu vadu základu, že pokud je nearmován, tak často praskne. K naší škodě jsem neuvedl asi mnohem častější vadu, že základ jednostranně sedne, ocelová konstrukce nevydrží zvýšené namáhání a zbortí se. Nicméně v soudním spise jsou takových fotografií desítky.

Kolik ta nehoda bude republiku stát? Musíme si uvědomit, že největší ztráta bude zřejmě na straně těch tisíců lidí, kteří ten jeden den neprojeli z Brna do Prahy a naopak. Oni neudělali svou práci. Stát přijde o daně. Ti lidé přišli o nemalé paníze, za které si nekoupí zboží, které by si jinak koupili. Byli narušeny tisíce činností, což je asi ta největší ztráta, kterou nikdy nikdo nepočítal, ikdyž je největší.

Chudáci unavení hasiči, kteří se vraceli z hašení požáru v Českém Švýcarsku se nedostali další den domů.

15 000 domácností bylo bez proudu. Rozmrzly jim mrazáky a mohou vše v nich uskladněné v těchto vedrech vyhodit. Podobně se tak asi stalo ve stovkách obchodů v té oblasti. Tyto škody nikdo nikdy nepočítal. Jeden den stála také část výroby v té oblasti. To je tak 10-20 mil Kč. Neprodané zboží v prodejnéch – další miliony.

Musí se asi postavit by-pass - jednotky miliónů Kč. Musí se opravit asi jeden a půl kilometru vedení – dalších 25 mil Kč. Střízlivý odhad škody je nad 100 mil Kč. ČEZ nikdy nebude počítat škodu třetích stran. Pouze svou a to ještě podhodnocenou. ČEZ nikdy nebude počítat škodu, kteru způsobil celé společnosti. On se bude vždy jen starat o to, aby jeho papaláši dostali dalších 135 miliónů korun odměn za další spadlá vedení.

Závěrem si tedy dovolím odpovědět na otázku položenou v úvodu tohoto článku. Proč ta vedení vvn pořád padají? Protože za A) v této zemi nikdo neposlouchá Autorizované inženýry a statiky a neřídí se projekty, které vypracovali a za B) také proto, že politická reprezentace této země se nikdy neodváží sáhnout k personálním změnám v ČEZu, protože byla zvolena a žije v ČEZku (z pohledu západních zemí ve východoevropském Absurdistánu).

ČEZ obdržel po straně dopis od jednoho z realizátorů, kde jeho stavební technik doslova uvedl:

2
Vytisknout
6024

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2022