Konec čtvrté demokratické vlny? Noví autoritáři na Středním východě a ve východní Evropě

9. 12. 2021

čas čtení 7 minut

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Vlády jsou označovány za autoritářské, když nedávají lidem právo svobodně si je zvolit a svobodně je měnit prostřednictvím pravidelných a spravedlivých voleb, když brání volnému šíření informací a zdržují se transparentnosti při správě veřejných záležitost, a když se vyhýbají dodržování osobních, občanských a politických práv a svobod občanů, jako je svoboda přesvědčení, projevu, názoru a organizace, místo aby s nimi vyjednávaly o jejich hospodářských a sociálních právech a právu na bezpečnost, píše na webu Middle East Monitor Amr Hamzawy

Ne svobodnému veřejnému prostoru, ne svobodným médiím, ne politickým stranám, které usilují o svobodné a pokojné předání moci, ne občanské společnosti, která monitoruje, žádá a volá k odpovědnosti vládce, ne náboženským, intelektuálním, kulturním a akademickým svobodám a ne osobní svobodě. To jsou ne autoritářských vlád, která se opakují v prostoru i čase, a staví na stejnou úroveň Španělsko mezi třicátými a sedmdesátými lety 20. století, Brazílii v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, Rusko od doby, kdy jeho státní instituce a úřady řídí Vladimir Putin, Maďarsko, které je dnes demokraticky zvolenou vládou od demokracie a liberalismu odstrkováno, Saúdská Arábie od svého vzniku v první čtvrtině 20. století a Egypt od vyhlášení republiky v roce 1952.

Autoritářské vlády jsou si podobné v zanedbávání dvou základních hodnot právního státu. První hodnotou je hodnota spravedlnosti založená na objektivitě právních norem, transparentnosti soudních řízení a zárukách lidských práv a svobod. Druhou hodnotou je hodnota rovnosti založená na zdržení se diskriminace mezi občany a na vyvození odpovědnosti veřejných a soukromých institucí, pokud se dopouštějí diskriminačních praktik. Navzdory podobnostem se autoritáři ne vždy shodují, pokud jde o detaily a způsoby jednání s veřejnými orgány - od soudních institucí až po využívání legislativního nástroje, na němž jsou založeny parlamenty, k řízení záležitostí státu, společnosti a občanů. Autoritáři se také liší v tom, jaká je hranice jejich závazku přisuzovat svá rozhodnutí a politiku "platným zákonům a předpisům" a jaká je jejich horlivost ve vytváření obrazu správy věcí veřejných respektující právní stát.

Autoritářské vlády považují právo za nástroj, který jim umožňuje nastolit kontrolu nad společností, zmocnit se veřejných institucí a ovládnout soukromé, podřídit si občany a donutit je, aby se vyhýbali pokojnému uplatňování svých práv a svobod, a trestat ty, kteří odmítají nabídnout loajalitu a poslušnost.

Zjistíme, že jen málokterá ze současných autoritářských vlád nepopírá své výslovné nepřátelství vůči existenci nezávislých soudních institucí a různými způsoby zasahuje do jejich činnosti. Nemálo z nich nerespektuje zákony a nařízení a nadále praktikuje represi vůči občanům, kontrolu vůči společnosti a podřízení vůči soudním a zákonodárným institucím, přičemž se spoléhá pouze na to, co má k dispozici z nástrojů donucovací síly a úředního násilí. Pouze několik autoritářských vlád se nesnaží zkrášlovat svůj obraz tím, že bezpečnostní složku drží jako formalitu stranou od tváře vládnutí, neboť většina chce, aby bezpečnostní složka řídila záležitosti státu a společnosti zpoza opony. Pouze několik autoritářských vlád nemá zájem falšovat povědomí lidí propagací toho, že vláda jednotlivce není vládou jednoho jednotlivce, vládnoucí strana není jedinou vládnoucí stranou a prezidentské a parlamentní volby, jejichž výsledky jsou předem známy, jsou seriózními volbami, které svobodně a spravedlivě tlumočí vůli lidu. Pouze několik autoritářských vlád se neostýchá prohlásit lidu, že vláda je vládou jednotlivce nebo vládou jedné strany, že volební urny nemají žádný význam a že bez toho, aby se věci dělaly tímto způsobem, státy padnou, společnosti budou zničeny, bezpečnost se zhroutí a stabilita už nebude.

Většina současných autoritářů trvá na tom, že jejich vlády respektují právní stát, a veřejně deklaruje zdržení se zasahování do činnosti soudních institucí a soudů všech druhů a stupňů, stejně jako zdržení se kontroly zákonodárných institucí. Zdůrazňují také, že nezávislé soudnictví je nutností k dosažení stability státu a společnosti, stejně jako je tomu v případě nezávislého parlamentu, a nebrání se ústavnímu ustanovení o nezávislosti soudních institucí, nestrannosti soudců, nezávislosti parlamentů a zavedení zásad oddělení a rovnováhy mezi třemi pilíři moci: zákonodárnou, výkonnou a soudní. Četnost prohlášení o dobrých úmyslech vlády a přítomnost jasně formulovaných ústavních záruk však nebrání neustálé snaze současných autoritářů podřídit si soudnictví a podřídit ho svým rozmarům, stejně jako tlačí na zákonodárné instituce, aby je zredukovali na parlamenty, jejichž jedinou úlohou je schvalovat zákony navržené vládou a schvalovat rozhodnutí a politiku vládců bez seriózní a nezávislé kontroly.

Většina těchto autoritářů v jednadvacátém století nechce vypadat jako porušovatel zákona, který potlačuje, sleduje, disciplinuje a podřizuje si, nebo projevuje otevřené nepřátelství vůči nezávislým soudním institucím, když tlačí na soudce nebo zneužívá parlamenty, když přijímají zákony omezující svobodu. Autoritáři jednadvacátého století až na výjimky nerespektují základní hodnoty právního státu, přičemž tvrdí, že respektují jeho svrchovanost a ničí význam spravedlnosti a rovnosti při správě státních a společenských záležitostí tím, že nutí parlamenty přijímat nespravedlivé a diskriminační zákony a právní změny.

Svobodná média jsou v Rusku potlačována a občanská společnost je z bezpečnostních důvodů sledována zákony a předpisy. V Maďarsku jsou delegitimizovány lidskoprávní organizace a ti, kdo se řídí zákony a předpisy, jsou pronásledováni. V Bělorusku prezident Lukašenko propouští univerzitní profesory a státní zaměstnance podle politických rozmarů, protože mu to zákony a předpisy umožňují. V arabských zemích je neklidné moře autoritářských vládců a vlád, jejichž jediným zájmem je podmanění občanů, řízení společnosti a kontrola veřejného prostoru.

 

Celý článek v angličtině ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Vytisknout
3125

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2021